Over ons
Taalkeuze: Nederlands Deutsch English 
Inhoud winkelwagentje  
Item(s):0   
Banner2
CategoriŽen
Volg ons op...
Algemene voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van Boxen van Kees handelend onder de naam Boxen van Kees en welke zijn terug te vinden op www.boxenvankees.nl en tevens op alle overige overeenkomsten welke zijn aangegaan met Boxen van Kees.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Boxen van Kees is ingestemd.

1.5 De internetsite van Boxen van Kees (www.boxenvankees.nl) richt zich met nadruk op de Nederlandse markt. Bestellingen vanuit het buitenland worden geaccepteerd.

1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite www.boxenvankees.nl.

1.7 Boxen van Kees behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande schriftelijke mededeling.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Boxen van Kees (www.boxenvankees.nl) en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

1.9 Boxen van Kees is bevoegd om eventueel van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met een Koper.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres, en dus aan de Koper, is verzonden . Deze overeenkomst kan door Boxen van Kees worden herroepen in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Boxen van Kees dit de Koper binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

2.3 Koper en Boxen van Kees komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.2 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de aankoop en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Boxen van Kees gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Boxen van Kees garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts een vastgestelde periode geldig en zolang de voorraad strekt.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Boxen van Kees in haar bevestiging conform artikel 2.2 van deze voorwaarden aan Koper heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijzen, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Boxen van Kees worden gecorrigeerd.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Boxen van Kees.

3.5 Bezorgkosten zijn inbegrepen in de totaalprijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de website van Boxen van Kees (www.boxenvankees.nl) kan op de volgende manieren worden betaald:

Vooruitbetaling
Contant bij afhalen

Boxen van Kees kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

4.2 Betalingen dienen binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zoals omschreven in artikel 2 te zijn voldaan.

4.3 In het geval de mogelijkheid wordt geboden te betalen met creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Boxen van Kees is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.4 Een overeenkomst zoals omschreven in artikel 2.2 is bindend. Bij niet of niet-tijdige betaling door de Koper binnen de gestelde termijn zoals omschreven in artikel 4.2 is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44 procent per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Boxen van Kees als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Boxen van Kees bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na ontvangst van betaling afgeleverd. In beginsel streeft Boxen van Kees ernaar om bestellingen waarvan de betaling is ontvangen nog dezelfde werkdag dan wel de eerstvolgende werkdag na een weekend of feestdag voor 18 uur s middags te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling is. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Boxen van Kees streeft ernaar om alle op de website aangeboden artikelen op voorraad te hebben. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet leverbaar is. In zulke gevallen zal nadere informatie omtrent levertijd(en) op de website worden vermeld dan wel wordt dit op een andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Het tijdelijk niet kunnen uitleveren van producten als gevolg van het tijdelijk niet op voorraad hebben geeft Koper niet het recht de overeenkomst met Boxen van Kees te ontbinden.

5.3 Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Koper wordt besteld dan zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Boxen van Kees streeft ernaar vertragingen binnen ťťn werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

5.4 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard (indien deze mogelijkheid aan de Koper wordt aangeboden) vindt levering plaats op het adres waarop de creditcard staat geregistreerd.

5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6. Ruilen

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. In geval van geconstateerde gebreken dient de Koper dit binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling aan Boxen van Kees te melden via het e-mailadres ikwil@boxenvankees.nl

6.2 De koper dient na contact met Boxen van Kees het te ruilen product binnen 3 dagen retour te sturen waarbij uitsluitend kan worden geruild indien het product niet is gebruikt en zich in de originele verpakking bevindt. Tevens dient de originele aankoopfactuur te worden bijgesloten. De verzendkosten voor de het retour sturen c.q. omruilen zijn voor rekening van de Koper

Artikel 7. Afkoelingsperiode

7.1 De consument-Koper heeft het recht om zonder boete en zonder opgaaf van redenen een afkoelingsperiode uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product of de producten in kwestie. Voorwaarde hieraan is dat de geleverde producten niet mogen zijn gebruikt en zich in de originele verpakking bevinden. Voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode dient contact te worden opgenomen met Boxen van Kees via het e-mailadres ikwil@boxenvankees.nl.

7.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 7.1 gebruik heeft gemaakt, dan draagt Boxen van Kees zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper aan Boxen van Kees betaalde.

7.3 De kosten voor het terugzenden van het product of de producten zijn voor rekening van de consument-Koper.

7.4 Zendingen welke door Boxen van Kees worden ontvangen waarbij de verzendkosten door Boxen van Kees dienen te worden betaald zullen worden geweigerd. Dit geldt ook indien de zending niet voldoet aan de in artikel 7 omschreven voorwaarden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Boxen van Kees is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Voor door Boxen van Kees geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Boxen van Kees vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.

9.2 Boxen van Kees is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Boxen van Kees. Boxen van Kees kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving als gevolg van schade aan het geleverde.

9.3 Indien Boxen van Kees, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product hetgeen geleverd is.

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

indien er veranderingen in of aan het geleverde product zijn aangebracht;
indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

9.5 De Koper is gehouden Boxen van Kees te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Boxen van Kees mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9.6 Het is mogelijk dat Boxen van Kees op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Boxen van Kees is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Boxen van Kees niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, handleidingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Boxen van Kees, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging van handleidingen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Boxen van Kees, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 Boxen van Kees zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De website van Boxen van Kees bevat een uitgebreid Privacy Statement welke is te raadplegen via de optie privacy verklaring

12.2 Boxen van Kees neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels- en wetgevingen in acht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de producten van Boxen van Kees of overeenkomsten gesloten met Boxen van Kees worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 15. Diversen

15.1 Boxen van Kees is gevestigd te (3003 AD) Rotterdam, Postbus 3153 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24334003. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Boxen van Kees op bovenstaand adres of naar het e-mailadres ikwil@boxenvankees.nl.

15.2 Boxen van Kees streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 1 werkdag beantwoorden.
Ga verder